Zazidljivo stavbno zemljišče 5.934 m2 – Ljubljanska c. 15

  1. Lokacija zemljišča:
  • Ljubljanska 15, Kamnik – zemljišče se nahaja v naselju Bakovnik, južno od nove povezovalne ceste, vzhodno od poslovne stavbe lakirnica Ambrož, 200 m vzhodno od pošte in cca. 500 m od sedeža kamniške podružnice NLB.
  1. Namembnost zemljišča:
  • Predmetne parcele spadajo v območje nedavno sprejetega OPPN B15 – Spodnji Alprem. Na predmetni parceli lahko stoji objekt proizvodno skladiščne namembnosti, dovoljena je tudi veleprodajna dejavnost. Znotraj gradbene meje se umesti objekt z oznako P6 (OPPN B15 – načrt pozidave), dimenzije 30 x 94,5 m z maksimalno dovoljeno etažnostjo P+1 in višino slemena do 11m. Maksimalna neto uporabna površina je tako cca. 4.730 m2. Dostop je mogoč z I2 – javne ceste. Objektu je potrebno zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na pripadajočem zemljišču objekta. Maksimalna izraba parcele za gradnjo je možna ob predhodni zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin.
  1. Velikost zemljišča:
  • Parcele, ki so predmet te ponudbe, skupaj merijo 5.934 m2. Možen je tudi odkup 2.500 do 3.000 m2 sosednje parcele, na kateri je predvidena gradnja objekta z oznako P3 (OPPN B15 – načrt pozidave). Velikost parcele se tako poveča na cca. 8.500 do 9.000 m2.

   4. Komunalna oprema zemljišča:

  • Ob plačilu komunalnega prispevka je Občina dolžna zagotoviti popolno komunalno opremo predmetne parcele. Severni pas parcele št. 1341/1 v širini 3,5 m (skupaj cca. 168 m2) bo potrebno odprodati (ali kompenzirati z plačilom komunalnega prispevka) po ceni 90 EUR/m2 Občini Kamnik, ki mora zagotoviti izvedbo javne ceste, ki bo povezovala predmetne parcele z novo povezovalno cesto. Sama gradbena parcela, ki je osnova za izračun komunalnega prispevka, tako meri 4.794 m2. Možna pa je tudi fazna gradnja in s tem fazno plačilo komunalnega prispevka.
  1. Cena zemljišča:
  • Cena zazidljivega stavbnega zemljišča v izmeri 5.934 m2 je po dogovoru . Možen dogovor glede odloženega oz. obročnega načina plačila kupnine.

IMG_20200622_162129